Regeerakkoord 2017

Regeerakkoord 2017 – Wat betekent dit voor verduurzaming MKB?

Volgens de een het duurzaamste regeerakkoord ooit, volgens de ander lang niet ambitieus genoeg. Maar wat betekent het regeerakkoord nu voor de verduurzaming van het MKB? Zeker is dat er een aantal maatregelen in het akkoord staat dat invloed zal hebben op het MKB. Zienergie heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Duurzame inkoop overheid

De overheid is de grootste inkooporganisatie van Nederland en kan dus via haar inkoopbeleid grote impact hebben als het gaat om verduurzaming van het bedrijfsleven. Hier wil de overheid de komende jaren dan ook stappen in gaan zetten. Concreet geeft het regeerakkoord aan dat het ‘zijn inkoopkracht beter gaat benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen’. Hoe dat er precies uit gaat zien, is dus nog de vraag. Deze week is al het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Rijksinkoopstelsel gepubliceerd waar al een aantal concrete doelstellingen in staan.

Hogere energierekening

Dat de energierekening voor huishoudens gaat stijgen, is al uitgebreid in het nieuws geweest. Deze maatregel geldt voor alle kleingebruikers. Dit betekent dat ook veel MKB-bedrijven hiermee te maken gaan krijgen. De gasprijs gaat in 2019 omhoog met 3,63 eurocent per m3 in de eerste schijf. Dat geldt voor gebruikers die minder dan 5000 m3 aardgas gebruiken. Bij een verbruik van 5000 m3 heeft dit een verhoging van zo’n 180 euro per jaar tot gevolg. Dat betekent ook dat investeringen in energiebesparing eerder terugverdiend worden en het wellicht loont uw investeringsplannen hierop aan te passen.

Circulaire economie

Circulaire economie is een hot item en ook de rijksoverheid heeft ambitieuze doelstellingen op dit gebied. De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn (www.circulaireeconomienederland.nl). Toch zijn er in het regeerakkoord weinig maatregelen opgenomen om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. De enige ‘makkelijke’ maatregel die genomen is, is een hogere belasting op het storten en verbranden van afval per 2019.

Klimaatwet

Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord. Als uitgangspunt geldt de doelstellingen van 49% reductie in 2039 (t.o.v. 1990). De regering heeft deze doelstelling ook uitgesplitst naar sectoren zoals te zien is in de tabel.

Tabel: Indicatieve toedeling 49%-reductieopgave in 2030

Afhankelijk van de sector waar u actief bent, kunt u dus aanvullende maatregelen verwachten om deze doelstelling te behalen. Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien, zal in een nieuw energieakkoord worden opgenomen. Eén specifieke maatregel in de transportsector is al wel afgesproken: er wordt een kilometerheffing ingevoerd voor het vrachtverkeer.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Bent u voorbereid op de maatregelen die genomen gaan worden om het Nederlandse bedrijfsleven verder te verduurzamen? Wij gaan graag met u in gesprek over uw kansen als het gaat om duurzaam ondernemen!